Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/c/0/videnpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/c/0/videnpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/c/0/videnpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 RELATION & NETVÆRK – JOBCENTER | VIDENPILOTERNE

VELKOMMEN TIL VIDENPILOTERNE

Videnpiloterne bygger på viden, erfaring, engagement – og frem for alt på et ærligt ønske om at gøre en blivende forskel for vores kandidater, kunder og virksomhedsnetværk. Vores samarbejdspartnere er virksomheder, jobcentre & kommuner, erhvervsråd, A-kasser og uddannelsesinstitutioner, og vores mål i alt hvad vi gør er at skabe jobåbninger og bygge bro mellem ledigt job og ledig kandidat – med det helt rigtige match.

Vi tror på ordinær beskæftigelse, og det er altid målet i vores forløb for jobparate ledige. Gode relationer og omfattende netværk sikrer vejen til kvalitet, og vores rekruttering er altid omkostningsfri for virksomhederne.

Kunden, virksomheden, samarbejdspartneren – og især den enkelte kandidat – skal altid have det bedste match, den bedste service og den bedste oplevelse hos Videnpiloterne.

RELATION & NETVÆRK

RELATION & NETVÆRK
Vores grundlæggende forløb er et 8-12 ugers samtale- og jobformidlingsforløb for jobparate ledige, hvor både kandidat og konsulent sideløbende med samtalerne lægger en dedikeret indsats i at skabe gode jobmatch. Der er adgang til at arbejde i Videnpiloternes lokaler med computere og arbejdsborde på alle hverdage, og der er løbende adgang til egen konsulent for sparring og vejledning.

Gennem arbejdet med kandidatens kompetence- og kvalifikationsprofil, præsentationsmateriale og i høj grad motivation for processen, kombineret med matcharbejde i vores omfattende netværk af virksomheder, opnår vi rigtig gode succesrater.

Fokus er altid på selvforsørgelse.

Et forløb for jobparate
1   Formål
”Relation & Netværk” har til formål at gennemføre aktiviteter, der kan medføre, at den jobparate borger under/efter afsluttet forløb kan blive selvforsøgende.

2   Mål
At Videnpiloterne, i dialog med Jobcentret, er proaktive sparringspartnere med og omkring borgerne således, at formålet efterleves.

3   Målgrupper
Alle borgere som Jobcentret visiterer som værende jobparate.

 

Figuren Illustrerer tankegangen bag ”Relation og Netværk”.
Der er tale om en progressiv lære- og udviklingsprocess, hvor borgeren kontinuerligt tilføres håndteringskompetencer og handleredskaber således, at denne kan kvalificeret kan arbejde på at opnå selvforsørgelse.

Indhold og struktur
”Relation & Netværk” bygges op med et praksisorienteret  og erfaringsbaseret fundament med afsæt i de enkelte borgers forudsætninger således, at der altid tages udgangspunkt i den konkrete borgeres individuelle kvalifikationer, ønsker og behov.
Samarbejdet med borgeren om det personligt afstemte individuelle forløb baseres på en høj grad af deltageraktivitet, og et aktivt samspil mellem borger og konsulent er det bærende element.
Uanset baggrund og niveau vil en høj grad af virksomhedsorientering være et fundamentalt i hele forløbet, og der vil altid være fuldt fokus på selvforsørgelse.

1   Progression
Alle forløb skal tilføre hver enkelt borger øgede handlemuligheder således, at de med tiltagende sikkerhed kan intensivere og udvide egne jobsøgningsstrategier- og metodikker.
Borgerne skal opleve, at de deltager på et forløb, hvor aktiv deltagelse og engagement optimerer udbyttet.
Forløbet tilrettelægges med henblik på at tilføre nye handlemuligheder således, at borgerne kan agere mere kvalificeret på baggrund af bl.a.:

 • Jobsøgning med større mentalt fokus
 • Højere grad af målrettethed
 • Højere grad af virksomhedsorientering
 • Flere metodikker således at en konteksttilpasning muliggøres
 • Grundlæggende færdigheder i unik tilretning af præsentationsmaterialer
 • Indsigt i faktorer med betydning før, under og efter jobsamtaler

2   Indhold på forløbet
Nogle emner vil gå igen, men omfang og karakter på de konkrete borgerforløb har en klar sammenhæng med den personligt sammensatte samarbejdsaftale Videnpiloterne indgår med hver enkelt borger, men fx vil mobilitet, struktur & vaner, præsentationsmaterialer, virksomhedskontakter, mental parathed, elektronisk jobsøgning, samtaletræning og personlig fremtrædelse mm. være oplagte emner.

Emnerne kan bl.a. sættes i spil ved.:

 • Individuel samtale med egen konsulent hver uge
 • Sparring med egen konsulent mellem samtalerne (virtuelt og telefonisk)
 • Virksomhedskontakter
 • Mulighed for at benytte Videnpiloternes lokaler og faciliteter (direkte sparring)
 • Deltagelse i ugentlig ”PilotCafé” med undervisning, sparring mv.
 • Fastholdelsesforløb med fortsat sparring og PilotCafé

2.1   Samtaler
Borgeren vil i forbindelse med henvisningen blive tildelt en personlig konsulent, der er borgerens direkte samarbejdspartner i alle led af forløbet.
Ved første samtale rammesættes og forventningsafstemmes der indledningsvist, og herefter aftales det videre forløb med borgeren.
Alle samtaler afsluttes med indgåelse af aftaler for samarbejdet frem til næste møde.

2.2   Sparring mellem samtaler
Alle borgere i forløb på ”Relation & Netværk” tilbyde virtuel og personlig sparring i nødvendigt omfang mellem samtalerne.
Konsulenterne vil typisk kunne besvare mail samme dag eller inden for 24 timer.

2.3   Virksomhedskontakter
Borgeren vil blive tilført redskaber og metodikker til kvalificeret og konteksttilpasset, at kunne rette direkte henvendelse til relevante virksomheder.

2.4   Videnpiloternes lokaler og faciliteter
Borgeren har adgang til Videnpiloternes faciliteter i den fulde åbningstid. Herunder også gratis WIFI, printere mv.
Borgeren vil samtidigt kunne modtage direkte sparring fra såvel egen som afdelingens øvrige konsulenter.

2.5   PilotCafé
Pilotcaféen er en sideløbende aktivitet, hvor borgerens personlige progression kan understøttes af aktiviteter, der overvejende er holdbaseret.
Aktiviteterne gennemføres med afsæt i den vurderede relevans for de aktuelle deltagere, og det kan være alt fra oplæg fra erhvervslivet/Erhversråd til undervisning og/eller konkrete øvelser tilpasset d personlige handleplaner.
Pilotcafeen stimulerer samtidigt til netværksdannelse borgerne imellem.

2.6   Fastholdelse
Perioden efter afslutning af rækken af fysiske møder med egen konsulent kaldes for efterværnsperioden.

Selvforsørgende:
De der umiddelbart overgår til selvforsørgelse, vil have et fastholdelsesperiode på 12 uger. Borgeren er den udfarende kraft, og kan bruge egen konsulent til fx at håndtere det at være ny i virksomheden, samt til evt. fortsat jobsøgning, hvis denne fx har opnået en midlertidig ansættelse.

Jobsøgende:
For de der ikke umiddelbart overgår til selvforsørgelse handler det om fastholdelse af den intensive progression og jobsøgning i en periode på 4 uger.
Med afsæt i de tilegnede kompetencer og den personlige handleplan, arbejdes der videre med selvforsørgelse som mål. Den virtuelle sparring med egen konsulent er fortsat fuldt tilgængelig.
Borgere i fastholdelse uden selvforsørgelse forventes at frekventere Pilotcaféen og alt efter niveau og evnen til at strukturere jobsøgningen, indgås der aftaler om at arbejde i Videnpiloternes lokaler, hvor man også fortsat kan få direkte sparring fra alle afdelingens konsulenter.
Såfremt borgeren i perioden overgår til selvforsørgelse forlænges fastholdelsesperioden med 12 uger.

Progressionrapport
For hvert møde med borgeren foretages der notater vedr. mødets indhold og omdrejningspunkter, og alle hændelser som f.eks. mailtrafik, telefonopringninger mv noteres med dato og navn.

Notater indeholdende begivenhed, navn og dato gør sig også gældende for enhver form for borgerrelateret kontakt til Jobcentret.

Ved afslutningen af møderækken fremsendes en progressionsrapport til Jobcentret. Det vil altid fremgå af rapporten hvordan:

 • Borgerens progression har været under forløbet
 • Hvilken plan, der er lagt for det fremtidige arbejde/samarbejde
 • Hvilke aftaler, der er truffet vedr. jobsøgning og samarbejde

Progressionsrapporten skal væsentligst tjene det formål, at gøre det lettere for Jobcentret at arbejde videre ud fra hidtidig progression og den plan, der er er skabt i samarbejdet med og omkring borgeren således, at det kan undgås at investere tids- og ressourcemæssigt i aktiviteter, der allerede er indarbejdet i borgerens handle-tænkemuligheder.

Forlængelse af forløbet
Der kan være tre mulige årsager til at forlænge forløbet:

 1. Sygdom
 2. Ferie
 3. Hensyntagen til borgerens progression

Ved sygdom, der er anmeldt rettidigt tilbydes borgeren så vidt muligt en ny tid i samme uge. Kan det ikke lade sig gøre forlænges jobplanen.
Sygdom, der ikke anmeldes rettidigt vil blive betragtet som udeblivelse.

Alle forløb forsøges altid tilrettelagt, så afbrydelse grundet ferie minimeres eller helst undgås, men hvor det ikke er muligt, så forlænges jobplanen tilsvarende

Med afsæt i borgrens progression, har det ind i mellem vist sig at være hensigtsmæssigt at forlænge forløbet med 1-4 samtaler. En sådan forlængelse vil altid ske på baggrund af en forudgående dialog og konkret aftale med Jobcentret.

Samarbejde med Jobcentret
Udover formalia som fx henvisning og afsluttende progressionsrapport, så forventes det, at der løbende gennem processen er samarbejde og koordination. Dette samarbejde anses som værende et afgørende element for målopfyldelsen.

Konkret praksis

 • Jobcentret henviser borgeren efter de aftalte retningslinjer
 • Videnpiloterne kontakter borgeren samt fremsender skriftlig bekræftelse til borger og Jobcenter (jobplan fastlægges)
 • Første samtale: der rammesættes og forventningsafstemmes mv.
 • Kandidaten har ugentlige samtaler med egen konsulent
 • Kandidaten indgår i den holdorganiserede PilotCafé
 • Jobcentret og Videnpiloterne er i løbende dialog – pr. automatik, når det handler om myndighedsområder, og ellers efter behov
 • Der udarbejdes afslutningsvist en handleplan, og denne indgår i progressions-rapporten som fremsendes til Jobcentret i forbindelse med afslutningen på et forløb
 • Efterværnsperiode for alle i 4/12 uger

Kontakten mellem Videnpiloterne og Jobcentret kan være af telefonisk eller elektronisk karakter, og Jobformidleren vil modtage mail som CC på al formel mailtrafik til borgeren.
Videnpiloterne er opmærksomme på borgernes retssikkerhed, og respekterer alle impliceredes rettigheder og integritet.

Figuren illustrerer samarbejdet mellem Jobcentret og Videnpiloterne

SPØRGSMÅL ?

Claus Alsøer

Claus Alsøer

Adm. Direktør

Kontakt:
M:  cal@videnpiloterne.dk

VIDENPILOTERNE

VI DÆKKER HELE LANDET!

HERNING

Hovedkontor/Administration:

Lollandsvej 4A
7400 Herning
T: +45 2550 0020
M: info@videnpiloterne.dk

Herning:

Lollandsvej 4A
7400 Herning
T: +45 2550 0020
M: herning@videnpiloterne.dk

KOLDING

 

Videnpiloterne:

Centervej 2B, 1. th
Bramdrupdam
6000 Kolding
T: +45 2550 1900
M: kolding@videnpiloterne.dk

AARHUS

Videnpiloterne:

Egsagervej 16
8230 Åbyhøj
T: +45 2550 1900
M: aarhus@videnpiloterne.dk

HERLEV

Videnpiloterne:

Hørkær 16, 2. sal
2730 Herlev
T: +45 2550 1900
M: herlev@videnpiloterne.dk

KONTAKT OS

KONTAKT OS

5 + 9 =

HOVEDKONTOR

HOVEDKONTOR

HOVEDKONTOR

LOLLANDSVEJ 4A · 7400 HERNING
+45 2550 1900
info@videnpiloterne.dk

LOLLANDSVEJ 4A · 7400 HERNING
+45 2550 0020
info@videnpiloterne.dk

Videnpiloterne følger et ledelsessystem for informationssikkerhed,
under standarten for ISO/IEC 27001.

PRIVATLIVSPOLITIK

Videnpiloterne ApS  ·  Lollandsvej 4A, 7400 Herning  ·  info@videnpiloterne.dk ·  +45 2550 0020  ·  cvr: 38316435